Algemene voorwaarden Becycled

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

Wij zijn:
V4More CV handelend onder de namen: Becycled.be.

Vestigingsadres
V4More CV
Koningsstraat 100
1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0543.461.997
BTW-nummer: BE 0543 461 997

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer (de natuurlijke of rechtspersoon die B2B klant is van Becycled en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 5. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.
 

Artikel 3 - Aanbod en bestelling

 1. Indien een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Paypal, Bancontact en specifieke bankapps. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 5. Om een product aan te kopen, kan je het bestelproces doorlopen. Hierin geef je je contact- en facturatiegegevens in, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.
 

Artikel 4 - Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen vanaf de levering ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
 2. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij of de ondernemer de goederen hebben teruggekregen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Als je de goederen terugstuurt, moet dit, in de mate van het mogelijke, gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. Alle retouren die buiten het 'goede huisvader' principe vallen, mogen geweigerd worden door ons of de ondernemer.
 4. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier. Soms halen we je product op, als dit zo is laten we je dat weten in de ontvangstbevestiging van je retourmelding.
 5. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het het modelformulier voor herroeping gebruiken in Bijlage I en dit opsturen naar [email protected]. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.
 6. Sommige producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, dit is verzegelde (computer)programmatuur of elektronica waarvan de verzegeling na levering is verbroken, of is geïnstalleerd of geregistreerd.
 7. Dienstenovereenkomsten zijn na volledige uitvoering van de dienst uitgesloten van het het herroepingsrecht, maar alleen als: de uitvoering van de dienst is begonnen met je uitdrukkelijke voorafgaande instemming.
 

Artikel 5 - Prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.
 

Artikel 6 - Betaling

 1. Wij kunnen bij online bestellingen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden, de transactiegegevens worden versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd om de veiligheid van je online betaling en je persoonlijke gegevens te garanderen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 

Artikel 7 - Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen eveneens dat de aangeprezen goederen op onze website voldoen aan alle bestaande wetten, op het ogenblik van je bestelling.
 2. De ondernemer houdt zich aan de wettelijke minimumgarantietermijn van ieder type product en kan zelf beslissen om uitgebreidere garantie (of commerciële garantie) aan te bieden. Bespreek en controleer dit rechstreeks bij de ondernemer. De ondernemer staat in voor het naleven van de aangeboden garanties op het ogenblik van je bestelling voor dat specifiek product.
 

Artikel 8 - Levering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. De ondernemer is verantwoordelijk voor de levering van de goederen. Hierbij zal de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 3. De levertermijn wordt aangegeven in het bestelproces bij de online aankoop van een product. De ondernemer is verantwoordelijk om deze levertermijn na te leven.
 4. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na je melding.
 5. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de ondernemer heeft aangesteld. 
 

Artikel 9 - Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, pandemie, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.
 

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto's namen, teksten, logo's kleurencombinatie, etc ... niet kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, van ons, de fabrikant, de ondernemer, de leverancier of iedere andere partij die meehelpt in de tot stand brenging van onze website.
 

Artikel 11 - Klachtenregeling en geschillen

 1. In het geval er klachten zouden zijn over onze diensten of die van de ondernemer, dan kan je ons contacteren via [email protected] of per brief gericht aan: V4More CV, Koningsstraat 100, 1000 Brussel. We doen er alles aan om je klacht binnen de 3 werkdagen te behandelen, maar dit is geen gebonden garantie.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en geschillen dienen bij de bevoegde Belgische rechtbanken gevolg krijgen. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr.
 

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Becycled - V4More CV
Retouradres: Dit kan je terugvinden in je orderbevestiging via mail.
E-mail: [email protected]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

 • de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
 • de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
 • de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*.

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

Reden: [reden]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Inloggen

E-mail
Wachtwoord