Algemene Voorwaarden

1. De diensten

De diensten die op deze site worden aangeboden bestaan er uitsluitend in een virtuele plaats tot uitwisseling aan te bieden en de contacten tussen gebruikers te vergemakkelijken. Deze diensten worden aangeboden door de CVBA V4More (ondernemingsnr : 0543.461.997) met de maatschappelijke zetel: Koningsstraat 100, 1000 Brussel. V4More benadrukt dat elke weergave of gebruik van de diensten van V4More, al dan niet gratis of een gebruikersaccount vereisend, vooronderstelt dat u zich ertoe verbindt deze gebruikersovereenkomst te respecteren en na te leven.
Gelieve deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen, ze af te drukken en te bewaren. Bovendien vereisen bepaalde diensten dat u bepaalde Specifieke Voorwaarden, of een gebruikersovereenkomst aanvaardt die zich op de daartoe bestemde pagina’s bevindt. Indien niets anders werd bepaald, zijn deze regels samen van toepassing met de Algemene Voorwaarden.

2. Recht op de privacy

Teneinde het recht op de privacy te beschermen werd op 8 december een wet gestemd in België die kan geraadpleegd worden op belgium.be. Deze wet is conform het Koninklijk Besluit op 13 februari 2001.
V4More hecht veel belang aan het recht op de privacy van zijn gebruikers en klanten en leeft de wetgeving rond privacy strikt na. Alle gegevens van consumenten door V4More verzameld in het kader van marketing-acties worden behandeld volgens een strenge deontologie te vinden in onze privacy policy.

3. Beperking aansprakelijkheid en waarborg

Deze site is een plaats ter uitwisseling van informatie tussen gebruikers. De diensten - het leeuwendeel gratis – zijn voornamelijk bestemd voor particulier, redelijk en normaal gebruik voor het overgrote deel van gebruikers. V4More CVBA heeft geen baat bij de transacties die worden uitgevoerd met behulp van de site en kan dus ook niet de behoeften van een professioneel gebruik garanderen meerbepaald met betrekking tot de snelheid, toegankelijkheid en precisie van de diensten of gegevens.

Het gedrag van gebruikers
  • Gebruikersvoorwaarden
  • De gebruiker is als enige aansprakelijk voor informatie, gegevens, foto’s en andere elementen die worden gepost in het kader van een advertentie, commentaar of in zijn persoonlijke ruimte op de site. Hij stelt zich borg voor de inhoud ervan.
  • Als u vindt dat de inhoud of advertenties van gebruikers kwaadwillig, onwettelijk is of de goede zeden schendt, gelieve ons daar dan van op de hoogte te brengen op [email protected]
  • Niettegenstaande V4More in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor de informatie door gebruikers op de site geplaatst, behoudt V4More zich het recht voor éénzijdig alle informatie die werd achtergelaten op de site en die zij obsceen, kwaadaardig, de goede zeden schendend of schadelijk voor zichzelf, zijn partners, andere gebruikers of haar imago acht, van de site te verwijderen. In geval van verwijdering of aanpassing zal elk bezwaar van de gebruiker in kwestie worden overwogen met oog op herpublicatie maar dit zal in geen geval aanleiding geven tot een schadeloosstelling onder welke vorm ook.
Waarborgen voor het functioneren
  • Het functioneren van de site op eender welk tijdstip en onder elke omstandigheid wordt niet gewaarborgd. Wij stellen alles, in de mate van het mogelijke, in het werk om onze diensten toegankelijk te houden voor een maximum aan gebruikers 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur maar zonder verplichting. In geval van onderbreking zal V4More alle middelen die zij daartoe het meest geschikt acht inschakelen om deze situatie zo vlug mogelijk te verhelpen.
  • V4More behoudt zicht het recht voor om de toegang tot de site op eender welk moment te onderbreken omwille van onderhoudsredenen of opwaardering of voor elke andere technische reden. De onderbreking van de toegang of fouten ten tijde van overbrenging van elektronische gegevens kunnen onder geen beding aanleiding geven tot een financiële of andere compensatie.
Malware / Virus
  • V4More stelt alles wat zij redelijk acht in het werk om acties van derden gericht op beschadiging, verkrijging van gegevens, verspreiding van ongewenste boodschappen,… van V4More of gebruikers te verhinderen. Desalniettemin zal de verantwoordelijkheid van V4More niet in het geding komen indien men de verschillende beveiligingsniveaus om zulke situaties te vermijden, weet te omzeilen.
  • V4More raadt ten stelligste het gebruik van anti-virusprogramma’s aan als u gebruik maakt van het internet.
De integratie van inhoud, van derden afkomstig, kan de zichtbaarheid van informatie op de site wijzigen. Links van derden worden niet gecontroleerd op hun betrouwbaarheid en de aansprakelijkheid van V4More kan geenszins worden opgeworpen voor het gebruik of de inhoud ervan. Indien deze inhoud ontoelaatbaar, kwaadaardig of de goede zeden schendt gelieve ons daar dan van op de hoogte te brengen op [email protected]

De aansprakelijkheid van V4More kan niet worden ingeroepen door feiten van derden zoals de aanwezigheid van informatie door gebruikers achtergelaten en toegankelijk met behulp van de verschafte diensten, zonder voorafgaande kennisgeving. Evenmin wordt de verantwoordelijkheid van V4More zij het contractueel, noch extra-contractueel opgewekt door een lichte, een zware fout of het bedrog van derden. V4More zal niet verantwoordelijk worden geacht voor het verlies van winst, clienteel, gegevens of informatie die op de site werd opgeslagen in het kader van een particulier of commercieel gebruik, noch door indirecte schade voortvloeiend uit particulier gebruik. Het komt aan U toe om eventuele schade te beperken bij ontdekking ervan door de gepaste maatregelen te nemen.

4. Betaalde zoekertjes

Een adverteerder heeft de mogelijkheid zoekertjes, mits betaling van een tarief ("Zoekertjestarief"), te promoten ("Betaalde Zoekertjes"). In geval van Betaalde Zoekertjes komt de Zoekertjesovereenkomst tot stand op het ogenblik dat de betaalprocedure op de Website van de betrokken Payment Service Provider is voltooid.
De Adverteerder beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.
V4More kan de Zoekertjestarieven van de Betaalde Zoekertjes te allen tijde wijzigen.
Indien het Zoekertje niet aan de Gebruiksvoorwaarden voldoet, kan het betrokken Zoekertje verwijderd worden. De Adverteerder heeft in dit geval geen recht op teruggave van het Zoekertjestarief van het Betaalde Zoekertje.
Bij technische storingen, zoals het niet beschikbaar zijn van de Website, of bij andere gevallen van overmacht is V4More niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet kunnen tonen van Betaalde Zoekertjes. De Adverteerder heeft in dit geval geen recht op teruggave van het Zoekertjestarief van het Betaalde Zoekertje.

5. Intellectuele rechten

Auteursrechten – Bij het sluiten van contracten met gebruikers van onze site verbindt het lid er zich toe de intellectuele rechten van derden te respecteren en draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor elke inbreuk daarop en de kosten eruit voortvloeiend ten aanzien van hun eigenaar.
De gebruiker erkent nadrukkelijk dat de verschafte informatie en gegevens eigendom blijven van V4More en haar leveranciers en verbindt zich ertoe deze niet te veranderen. Het hergebruik, verspreiding, verkoop, onthulling of gebruik van deze site en haar inhoud voor commerciële doelen in welke zin ook vereist de voorafgaande schriftelijke toelating door V4More CVBA, Koningsstraat 100, 1000 Brussel. 
Het is evenzeer verboden om informatie op deze site of aanverwante diensten op te slaan in een gegevensbank of voor ongeoorloofde doeleinden te gebruiken. Het automatische ‘caching’ van gegevens is evenwel toegestaan.
Met als enige doel toe te laten dat V4More de verschafte gegevens gebruikt en teneinde te verhinderen dat V4More geen rechten schendt die de gebruiker bezit op de verschafte informatie, kent de gebruiker aan V4More een niet-exclusief, universeel, oneindig, onherroepelijk, gratis en overdraagbaar (multi-framing) recht toe op de verschafte informatie om zodoende V4More in de mogelijkheid te stellen om de auteursrechten en publiciteitsrechten (met uitsluiting van alle andere rechten) uit te oefenen in alle media gekend of ongekend uitsluitend met oog op marketingacties.

6. Onze inhoud en diensten

V4More behoudt zich alle rechten voor op het uiterlijk en de vormgeving van Becycled. Sommige delen van Becycled vallen onder een third-party open source-licentie. We stellen ook een deel van onze eigen code beschikbaar via open source-licenties. Voor andere delen van Becycled mag geen enkel stuk van onze code of visuele ontwerpelementen (inclusief logo's) gekopieerd of aangepast worden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van V4More, tenzij de wet dit gedeeltelijk of in zijn geheel wel zou toelaten.

De volgende zaken zijn niet toegelaten om uit te voeren of proberen uit te voeren: (1) toegang tot of knoeien met niet-openbare delen van onze diensten, onze computersystemen of de systemen van onze technische providers; (2) toegang tot of zoeken in onze diensten met andere middelen dan de momenteel beschikbare, gepubliceerde interfaces (bijv. API's) die wij leveren; (3) elke TCP / IP packet header of een deel van de headerinformatie in een e-mail of bericht vervalsen, of op een of andere manier onze diensten te gebruiken om gewijzigde, misleidende of valse bronidentificerende informatie te verzenden; of (4) de toegang van een gebruiker, host of netwerk te verstoren of te belemmeren, inclusief het versturen van een virus, overbelasting, 'flooding', spammen,'mail-bombing' van onze diensten, of door het maken van inhoud of accounts op een manier die onze diensten verstoren of onnodig last veroorzaken.

Het crawlen van de services is toegestaan ​​als dit wordt gedaan in overeenstemming met de bepalingen van ons robots.txt-bestand, maar het is verboden om de services te scrapen.

We kunnen de toegang tot elk onderdeel van de diensten op elk moment wijzigen, beëindigen of beperken, zonder voorafgaande kennisgeving.
 

7. Toepasselijk recht, bevoegdheid en diverse bepalingen

In geval een deel van de voorliggende voorwaarden niet van toepassing worden geacht, wordt dat deel vervangen in overeenstemming met de vigerende wetgeving en met oogmerk de vervangen bepalingen zoveel mogelijk te benaderen; de andere voorwaarden in hun volledigheid blijven onverminderd van toepassing.
De huidige bepalingen en de annexen waarnaar zij verwijzen vertegenwoordigen de geheelheid van de akkoorden gesloten tussen gebruikers en de V4More en vernietigen en vervangen elk contact, voorgaand of tijdelijk voorstel, onder elektronische, geschreven of gesproken vorm van kracht tussen de gebruiker en V4More.
De interpretatie van de Algemene Voorwaarden en alle geschillen zal worden beoordeeld en beslist volgens Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Inloggen

E-mail
Wachtwoord