Gebruikersovereenkomst

Je Je bent hier

Gebruikersovereenkomst

Inleiding

Hartelijk welkom bij Becycled. Door gebruik te maken van de diensten op de websites van Becycled gaat u akkoord met de volgende voorwaarden van Becycled.  Als u in de Europese Unie woont of de hoofdzetel van uw bedrijf er is gevestigd, hebt u een overeenkomst met V4More CVBA, Ledegemstraat 111, 8560 Moorsele, België, ondernemingsnummer BE 0543.461.997.  

Voordat u lid wordt van Becycled, dient u alle bepalingen en voorwaarden die in deze gebruikersovereenkomst en de privacyverklaring staan of waarnaar we verwijzen in deze gebruikersovereenkomst of de privacyverklaring, te lezen en te aanvaarden. Wij raden u ten zeerste aan niet alleen deze gebruikersovereenkomst te lezen, maar om ook de informatie die hieraan gelinkt is, te openen en te lezen. Indien u niet akkoord gaat met ons beleid of specifieke bepalingen of voorwaarden, kunt u onze sites en diensten niet gebruiken.

Deze overeenkomst is van kracht zodra je deze aanvaard hebt.

Gebruik van Becycled

Wanneer u Becycled gebruikt, is het volgende niet toegestaan:

 • inhoud of objecten in verkeerde rubrieken of gedeeltes van onze sites en diensten plaatsen;
 • niet aan de fiets gerelateerde objecten te koop aan te bieden.
 • de wetten, rechten van derden, of ons beleid schenden; 
 • gebruikmaken van onze site en diensten als u geen wettelijk bindende contracten mag aangaan, jonger bent dan 18, of tijdelijk of voor onbepaalde duur bent geschorst wegens misbruik van onze sites; 
 • niet betalen voor objecten die u hebt gekocht, tenzij de verkoper wezenlijke wijzigingen heeft aangebracht in de objectbeschrijving nadat u hebt geboden, er een duidelijke schrijffout werd gemaakt, of u de identiteit van de verkoper niet kunt verifiëren;
 • objecten die van u werden gekocht niet (laten) leveren, tenzij de koper zich niet houdt aan de vastgelegde voorwaarden, of u de identiteit van de koper niet kunt verifiëren;
 • de prijs van een object manipuleren of aanbiedingen van andere gebruikers belemmeren;
 • onze kostenstructuur, het factureringsproces of kosten verschuldigd aan Becycled omzeilen of manipuleren;
 • valse, onnauwkeurige, misleidende, lasterlijke of smadelijke inhoud op Becycled plaatsen of persoonlijke gegevens op Becycled zetten;
 • handelingen uitvoeren die het feedback- of het beoordelingssysteem ondermijnen;
 • uw Becycled-account (inclusief feedback) en gebruikersnaam zonder onze toestemming overdragen aan een andere partij; geen veiligheidsmaatregelen treffen om uw wachtwoord te beschermen; gebruikmaken van Becycled met de gebruikersnaam of het wachtwoord van iemand anders, of iemand anders toestaan (rechtstreeks of onrechtstreeks) uw gebruikersnaam of wachtwoord te gebruiken; achteloos omspringen met uw persoonlijke gegevens
 • spam, kettingbrieven of piramidespelen versturen of op Becycled plaatsen;
 • virussen of andere technologieën verspreiden die schade kunnen toebrengen aan Becycled of aan de belangen of eigendom van Becycled-gebruikers;
 • inhoud van de sites en auteursrechten en handelsmerken van Becycled kopiëren, wijzigen of verspreiden;
 • informatie over gebruikers verkrijgen of verzamelen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming
 • communicatie of handel voeren onder de naam Becycled.

Misbruik van Becycled

Becycled doet er alles aan om onze sites en diensten zo goed mogelijk te doen werken, en veilig te houden. Gelieve problemen, aanstootgevende inhoud en overtredingen van het beleid aan ons te melden, dit kan via support@becycled.be.

Onverminderd andere maatregelen die we kunnen nemen, behouden we ons het recht voor onze diensten en uw gebruikersaccounts te beperken, te schorsen of te beëindigen, de toegang tot onze website te weigeren, het plaatsen van gehoste inhoud te vertragen of inhoud te verwijderen, alsook technische en juridische stappen te ondernemen om gebruikers van onze site te weren wanneer wij menen dat zij de oorzaak zijn of kunnen zijn van problemen of mogelijke aansprakelijkheden, of indien zij niet volgens de letter en de geest van ons beleid handelen. Wij behouden ons tevens het recht voor om niet-bevestigde accounts of accounts die reeds lange tijd inactief zijn, te annuleren.

Kosten en diensten

U kunt zich gratis inschrijven op Becycled en ook het bieden op aangeboden objecten is gratis, het is dus voor iedere gebruiker mogelijk om gratis Becycled te gebruiken.
Wij rekenen echter kosten aan voor het gebruik van andere diensten, zoals het uitgelicht aanbieden van objecten. Wanneer u een object aanbiedt of gebruik maakt van een dienst waaraan kosten zijn verbonden, hebt u steeds de mogelijkheid om deze kosten te controleren en te aanvaarden.
Wijzigingen aan ons kostenbeleid treden in werking nadat we u minstens twee weken op voorhand hebben gewaarschuwd via publicatie op de Becycled-site. Wij kunnen ervoor kiezen om de kosten van onze diensten tijdelijk te wijzigingen in het kader van promoties (bijvoorbeeld dagen waarop aanbiedingen gratis kunnen worden geplaatst) of van nieuwe diensten. Dergelijke wijzigingen zijn van kracht vanaf het ogenblik vermeld in de voorwaarden van de tijdelijke promotie of van de nieuwe dienst.

Tenzij anders bepaald, worden alle kosten aangegeven in euro. U bent verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle kosten en toepasselijke belastingen die betrekking hebben op onze site en diensten, via een geldige betalingsmethode. Als uw betalingsmethode mislukt of uw betaling achterstallig is, kunnen wij kosten aanrekenen voor het gebruik van andere incassomechanismen. Dit houdt onder meer ook in dat wij andere betaalinstrumenten kunnen debiteren en dat wij de kosten van het inschakelen van incassobureaus en juridisch adviseurs kunnen aanrekenen. Dit alles betekent dat u uw kosten zult moeten betalen plus de redelijke kost van de inningsmethode die wij moesten aanwenden om het verschuldigde bedrag te innen.

Inhoud

Wanneer u ons inhoud verstrekt, verleent u ons een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend (d.w.z. zolang de bescherming van kracht is), onherroepelijk, royalties-vrij en (op meerdere niveaus) sub-licentieerbaar recht om de auteurs-, handelsmerk-, publiciteits-, en databaserechten (en alle andere rechten die nodig zijn om de inhoud te hosten) uit te oefenen, die u of anderen nu of later hebt m.b.t. de inhoud, onder welke vorm ook.

Om het onze verkopers te vergemakkelijken, kunnen wij catalogi van stockfoto's, beschrijvingen en productspecificaties van derden aanbieden. Al doen wij al het mogelijke om betrouwbare informatie aan te bieden, wij kunnen niet garanderen dat de catalogi altijd nauwkeurig en up-to-date zullen zijn. Als u ervoor kiest om catalogusinhoud in uw aanbiedingen op te nemen, moet u ervoor zorgen dat uw aanbiedingen nauwkeurig zijn en geen misleidende informatie bevatten. U gaat ermee akkoord dat u onze aanbieders van catalogi niet verantwoordelijk zult stellen voor onnauwkeurigheden in hun catalogi. De catalogi bevatten mogelijk materialen die beschermd zijn door auteurs-, handelsmerk- of andere eigendomsrechten. U mag de catalogi alleen gebruiken voor informatiedoeleinden en in verband met uw aanbiedingen op Becycled. U mag de inhoud van catalogi niet gebruiken op een manier die een inbreuk vormt op iemands eigendomsrechten.

Aansprakelijkheid

U kunt Becycled niet verantwoordelijk stellen voor inhoud van andere gebruikers, voor wat andere gebruikers wel of niet doen, of voor de objecten die ze aanbieden. U erkent dat we geen traditioneel veilinghuis zijn. De site is een plaats waar iedereen zowat alles kan aanbieden, verkopen en kopen, op elk ogenblik, van overal en met een waaier aan verkoopvormen en plaatsen, zoals onder meer winkels, aanbiedingen tegen vaste prijs en veilingen. Wij zijn niet betrokken bij de eigenlijke transactie tussen kopers en verkopers. Wij hebben geen controle over en stellen ons niet garant voor de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de aangeboden objecten, noch voor de echtheid of nauwkeurigheid van aanbiedingen, de vraag of de verkoper in de mogelijkheid is om objecten te verkopen, of de mogelijkheid van kopers om voor objecten te betalen. Ook kunnen wij niet garanderen dat een koper of verkoper een transactie daadwerkelijk zal voltooien.

We brengen het wettelijke eigendomsrecht van objecten niet over van de verkoper naar de koper. Koop- verkoopovereenkomsten worden rechtstreeks tussen koper en verkoper afgesloten. Verder kunnen wij geen continue of veilige toegang tot onze diensten garanderen. De werking van onze sites en diensten kan verstoord worden door verschillende factoren waarop wij geen greep hebben. Bijgevolg sluiten wij – voor zover als wettelijk mogelijk – alle expliciete of impliciete garanties uit. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van geld, klanten of goede naam, of voor elke andere specifieke, directe of indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit of op welke manier ook verband houdt met uw gebruik van onze sites en diensten. In sommige rechtsgebieden mag de aansprakelijkheid slechts in beperkte mate worden uitgesloten of afgewezen. In voorkomend geval, sluiten wij garanties en aansprakelijkheid uit voor zover en in de mate dat wettelijk is toegestaan.

Ongeacht de vorige paragraaf, als blijkt dat we aansprakelijk worden gehouden door de bevoegde rechtsmacht, zal onze aansprakelijkheid jegens u of enige andere derde partij, beperkt zijn tot het hoogste van de volgende bedragen: (a) de totale kosten die u aan ons betaald hebt in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de actie die aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid, of (b) € 100.

Vrijwaring

Indien u een geschil hebt met een of meer gebruikers, vrijwaart u ons (en onze managers, directeurs, tussenpersonen, verbonden en geassocieerde ondernemingen, partners en werknemers) van, en vergoedt u ons voor elke gekende en ongekende vorm en soort van claims, aanspraken en schade die voortvloeit uit dergelijke geschillen of er op welke manier dan ook verband mee houdt.

Toegang en verstoring

Onze sites bevatten kopteksten waarmee robots kunnen worden geweerd. Vele gegevens op de site, waarvan Becycled eigenaar is of het gebruiksrecht heeft verkregen van gebruikers of derden, worden realtime bijgewerkt. U gaat ermee akkoord geen gebruik te zullen maken van robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde methodes om, voor welk doel ook, toegang te krijgen tot de sites zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

U gaat tevens akkoord met het volgende:

 • u zult geen handelingen ondernemen die – volgens ons – onze infrastructuur op onredelijke wijze of niet naar verhouding belasten of kunnen belasten;
 • u zult de inhoud van de site niet kopiëren, reproduceren, wijzigen, verwerken, verspreiden, of openbaar maken (behalve ter informatie voor uzelf) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Becycled en de betreffende derde partij, indien van toepassing;
 • u zult de goede werking van de site of handelingen die worden uitgevoerd op de site, niet verstoren of proberen te verstoren;
 • u zult onze kopteksten voor de wering van robots of andere maatregelen die wij aanwenden om toegang tot de site te voorkomen of te beperken, niet omzeilen.

Privacy

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verkopen of verhuren wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden. Wij maken van uw gegevens alleen gebruik op de manier die wordt beschreven in de privacyverklaring. Wij beschouwen de bescherming van de privacy van onze gebruikers als zeer belangrijk. Wij bewaren en verwerken uw gegevens op onze computers. Deze zijn zowel fysiek als technologisch beveiligd. Door in te loggen op uw account, kunt u de gegevens die u ons verstrekt, oproepen en wijzigen en ervoor kiezen om bepaalde berichten niet te ontvangen. Wij doen beroep op derden om onze privacyregels te verifiëren en te certifiëren. Voor een volledige beschrijving van hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen, verwijzen wij naar de privacyverklaring. Als u bezwaar hebt tegen de daarin beschreven vormen van overdracht of gebruik van uw persoonlijke gegevens, vragen wij u onze diensten niet te gebruiken.

Schadeloosstelling

U verbindt zich ertoe ons en in voorkomend geval de verbonden en geassocieerde vennootschappen, managers, directeuren, tussenpersonen en werknemers schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook, met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten, die komt van een derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit uw schending van deze gebruikersovereenkomst of van de documenten die daarvan bij verwijzing deel uitmaken, of uit uw inbreuk op welke wet dan ook of op de rechten van een derde.

Geen agentschap

Becycled enerzijds en u als gebruiker anderzijds zijn onafhankelijke partijen; elk handelt enkel in eigen naam en voor eigen rekening. Deze gebruikersovereenkomst heeft niet tot doel tot stand te brengen, en brengt dus ook niet tot stand, een agentuur, mandaatschap, vennootschap, joint venture, een relatie van werknemer tot werkgever of van franchisegever tot franchisenemer.

Kennisgevingen

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald, dient u kennisgevingen per aangetekend schrijven te sturen aan V4More CVBA, Ledegemstraat 111, 8560 Moorsele, België. Wij kunnen u geldige kennisgevingen sturen op het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij uw inschrijving. Kennisgeving zal geacht worden te zijn gedaan 24 uur nadat de e-mail werd verzonden, tenzij de verzender ervan op de hoogte werd gebracht dat het e-mailadres ongeldig is. Wij kunnen u eveneens wettelijke kennisgevingen via de post bezorgen op het adres dat bij de inschrijving werd verstrekt. In dergelijk geval zal de kennisgeving geacht worden te zijn gedaan 3 dagen na de datum van verzending.

Geschillenbeslechting

Als er een geschil ontstaat tussen u en Becycled, streven we ernaar u een neutrale en kostenefficiënte manier te bieden om het geschil snel op te lossen. Voordat er wordt overgegaan tot een gerechtelijke procedure, raden we u ten zeerste aan om ons eerst rechtstreeks te contacteren zodat we een oplossing kunnen vinden. Neem hiervoor contact op met ons via support@becycled.be. Wij zullen redelijke verzoeken om het geschil op te lossen via alternatieve procedures voor het oplossen van geschillen, zoals bemiddeling of arbitrage, in overweging nemen als alternatieven voor procesvoering.

Tenzij elders expliciet anders werd bepaald, zal deze overeenkomst in elk opzicht beheerst worden door en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgisch recht, met uitsluiting van de toepassing van de regels van internationaal privaatrecht. U stemt ermee in dat elke claim of elk geschil met Becycled moet worden beslecht voor een rechtbank die gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, België, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de partijen. 

Aanvullende voorwaarden

Onderstaande beleidsregels maken deel uit van deze overeenkomst en bevatten aanvullende bepalingen en voorwaarden.

Al deze beleidsregels kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen zijn van kracht wanneer wij ze op de sites plaatsen. Wanneer u bepaalde diensten op de sites gebruikt, bent u onderworpen aan het beleid of de regels die van toepassing zijn op de diensten waarvan u via deze sites gebruikmaakt en die van tijd tot tijd op deze sites worden geplaatst. Al deze regels maken deel uit van de onderhavige overeenkomst.

Beleidsregels:

 • Beleid voor systeemstoringen

Succesvolle transacties tussen Becycled-leden zijn onze hoogste prioriteit. Af en toe treden er echter technische problemen op, waardoor bieders geen bod kunnen uitbrengen of niet effectief naar objecten kunnen zoeken. Wanneer we met een langdurige storing te maken hebben, wordt informatie gegeven via andere informatiekanalen van Becycled.

Wij kunnen niet verantwoordelijk geacht worden voor het niet tijdig kunnen contacteren van een verkoper, waardoor u de aankoop van uw gewenste object hebt gerateerd.

 • Beleid voor verboden en beperkte objecten

Het is enkel toegelaten om fietsen en fietsonderdelen aan te bieden op Becyceld. Er is door Becycled een lijst met verboden en beperkte objecten opgesteld die nageleefd dient te worden.

 • Regels voor aanbiedingen

Om een veilige, eerlijke en aangename handelsomgeving te promoten, heeft Becycled een aantal standaarden en richtlijnen opgesteld voor aanbiedingen en andere community-inhoud. Deze richtlijnen bevatten onder andere beperkingen op het gebruik van ongepast taalgebruik, HTML en JavaScript en links. Het aanbiedingsbeleid van Becycled bevat tevens richtlijnen over hoe bepaalde objecten mogen worden aangeboden en omschreven. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om merknamen of andere ongepaste woorden te gebruiken om kopers naar uw aanbieding te lokken (dit wordt beschouwd als trefwoord-spam). Het aanbiedingsbeleid bevat ook regels die praktijken verbieden die kunnen worden beschouwd als het omzeilen van Becycled-kosten. U doet er goed aan om het aanbiedingsbeleid van Becycled door te nemen voor u een object aanbiedt.

 • Ongepast koop- en verkoopgedrag melden

We onderzoeken gevallen van ongepast koop- of verkoopgedrag en proberen de problemen op te lossen. Als u iets ziet dat in strijd is met ons koop- en verkoopgedragbeleid, horen we dat graag van u.

Becycled volgt een strikt beleid met betrekking tot de contactgegevens van leden. 

  • Zich als iemand anders voordoen is niet toegestaan.
  • Becycled-leden moeten altijd geldige en volledige contactgegevens opgeven. Een postbus opgeven als contactadres is niet toegestaan.
  • Voor de veiligheid van iedereen mogen leden nooit de contactgegevens van andere leden publiceren in een online publiek gebied.
  • Elk Becycled-lid moet beschikken over een geldig e-mailadres.
  • Kopers en verkopers moeten ouder dan 18 jaar zijn.
  • U mag zelf een gebruikersnaam kiezen, maar deze moet voldoen aan het Becycled-beleid.
 • Regels voor kopers

Het Becycled-beleid bestaat uit regels en richtlijnen waarmee een veilige, eerlijke en aangename handelsomgeving voor alle Becycled-leden wordt gecreëerd. Als koper bent u verantwoordelijk voor het bekijken en begrijpen van het beleid van Becycled en van de toepasselijke wetten en regelgevingen zoals deze zijn beschreven in de gebruikersovereenkomst.

Het beleid van Becycled heeft de volgende bedoelingen:

  • Nationale wetten en reglementen ondersteunen
  • Risico's voor kopers en verkopers minimaliseren
  • Gelijke kansen bieden voor alle kopers
  • Een aangename koopervaring bieden
  • De waarden van de Becycled-community steunen

Het is kopers verboden het volgende te doen:

  • Zich ertoe verbinden een object te kopen zonder daarvoor te betalen. 
  • Bieden zonder van plan te zijn om tot een aankoop over te gaan. 
  • Misbruik maken van de optie Bod intrekken om de biedprocedure te manipuleren.
  • Bieden op een object of het aankopen wanneer men niet voldoet aan de voorwaarden van de verkoper die vermeld staan in de objectaanbieding, of bieden of kopen met de bedoeling een aanbieding te verstoren. 
  • Op eigen zoekertjes of op zoekertjes van kenissen of familie bieden om de prijs of de schijnbare populariteit van een object kunstmatig op te drijven.

Als u dit beleid overtreedt, kan Becycled onder andere de volgende maatregelen treffen:

  • Beëindiging van de aanbieding
  • Beperking van uw accountprivileges
  • Schorsing van uw account
 • Regels voor iedereen

Algemeen

Indien een bepaling van deze overeenkomst als ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd, zal dergelijke bepaling niet meer van toepassing zijn, terwijl de resterende bepalingen van kracht blijven. Wij kunnen deze overeenkomst naar eigen goeddunken overdragen mits naleving van de bepalingen aangaande kennisgevingen. Titels zijn enkel als referentie bedoeld en beperken in geen geval de reikwijdte van het betreffende artikel van deze gebruikersovereenkomst. Wanneer wij nalaten te handelen naar aanleiding van een schending door u of anderen, betekent dit niet dat wij ons recht verliezen te handelen naar aanleiding van volgende of gelijkaardige schendingen. Wij kunnen niet garanderen dat wij actie zullen ondernemen tegen alle schendingen van deze overeenkomst.

Wij kunnen deze overeenkomst te allen tijde aanpassen door de aangepaste voorwaarden op deze site te plaatsen. Tenzij elders anders bepaald, zullen alle aangepaste bepalingen automatisch van kracht zijn 15 dagen nadat ze aanvankelijk werden geplaatst. Wij zullen u ook op de hoogte houden via onze blog en andere communicatiekanalen. Deze overeenkomst kan op geen enkele andere manier worden aangepast dan hiervoor beschreven, tenzij via een geschreven document dat zowel door u als door ons werd ondertekend. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen aan ons beleid of aan specifieke bepalingen of voorwaarden, kunt u de overeenkomst ten allen tijde beëindigen door uw account te sluiten. In deze overeenkomst worden alle afspraken en overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot het voorwerp van de overeenkomst uiteengezet. De volgende onderdelen blijven ook na de beëindiging van deze overeenkomst gehandhaafd: kosten en diensten (m.b.t. kosten die u verschuldigd bent voor het gebruik van onze diensten), vrijwaring, inhoudslicentie, aansprakelijkheid, schadeloosstelling en geschillenbeslechting, en alle andere bepalingen die rederlijkerwijs deze gebruikersovereenkomst dienen te overleven.

Feedback