Gebruikersvoorwaarden

1. Het ongeoorloofd gebruik van de site en haar diensten

Het lid garandeert geen gebruik te maken van de diensten met het oogmerk daden te stellen die verboden zijn bij wet of doorheen het Gebruikershandvest meer bepaald pesterijen, bedreigingen, smaad of elke andere inbreuk op de privacy van derden of daden die inbreuk maken op de rechten van derden.
Bovendien wordt elk misbruik van de diensten of de site veroordeeld onder andere de aanval op de performantie van de site of haar servers, het functioneren ervan, de tussenkomst of poging tot tussenkomst in het functioneren van de site of een overeenkomst over de site gesloten wordt strikt verboden. Het ongeoorloofd gebruik van paswoorden of gebruikersaccounts is eveneens verboden en kan leiden tot de verwijdering van uw account.

2. Voorwaarden tot lidmaatschap

Het gebruik van de diensten is voorbehouden aan personen die wettelijk in staat worden geacht om contracten en overeenkomsten te sluiten. Minderjarigen en andere personen die niet over de vereiste juridische hoedanigheid beschikken om toe te treden tot dit Gebruikershandvest mogen geen gebruik maken van de diensten.
Door de inschrijving garandeert het lid aan V4More dat:
 • hij meerderjarig is of de juridische bekwaamheid heeft om toe te treden tot het Gebruikershandvest
 • hij financieel instaat voor elk gebruik dat hij/zij maakt van de diensten en/of de site en elk gebruik van zijn account door anderen, zelfs al zijn ze bijvoorbeeld minderjarig en bij hem/haar woonachtig.
 • zijn gegevens, verschaft tijdens de inschrijving, waarachtig en exact zijn (het met opzet of door onvoorzichtigheid verschaffen van onjuiste informatie ten tijde van de inschrijving maakt een valse verklaring uit en / of fraude die aanleiding kan geven tot gerechtelijke vervolging en eventuele straffen).

3. Verschafte informatie

Het lid is als enige aansprakelijk voor de verschafte informatie. V4More fungeert enkel passief als doorgeefluik voor de verspreiding en publicatie online van de verschafte informatie. Het Lid garandeert en vrijwaart V4More voor elke klacht van een derde gerelateerd aan de verschafte informatie hierin op niet-limitatieve wijze begrepen klachten wegens inbreuk op auteursrechten, merken, kenmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten.
De verschafte informatie (of elk voorwerp hieronder begrepen) kan niet:
 • fout, niet exact of misleidend zijn;
 • een inbreuk maken op auteursrechten, octrooien, merken, fabrieksgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten of rechten gelinkt aan het portret of meer algemeen de persoon;
 • inbreuk maken op welke wet of reglementaire beschikking ook (waaronder bijvoorbeeld de bepalingen die de consumentenbescherming regelen, oneerlijke concurrentie, discriminatiewetgeving of misleidende reclame);
 • lasterlijk zijn, leugenachtig, bedreigend of ongelegen komen;
 • van obscene aard zijn, kinderpornografie bevatten of voor volwassenen enkel bestemd zijn of meer algemeen schadelijk voor minderjarigen;
 • virussen bevatten, Trojaanse paarden (“Trojan horses”), “wormen” in het algemeen, “timebombs”, “cancelbots” of andere informaticatoepassingen die tot doel hebben te beschadigen, clandestien te onderscheppen of de controle over te nemen van systemen, gegevens of persoonlijke informatie;
 • leiden tot de versturing of het laten versturen van elektronische berichten of pop-ups aan personen die daar niet om gevraagd hebben of zonder respect voor hun respectieve rechten waaronder op niet-uitputtende wijze begrepen publiciteit, kettingmails of elke andere vorm van directe prospectie waarom niet werd gevraagd;
 • berichten met promokarakter op de diensten achterlaten;
 • in geen enkel opzicht de verantwoordelijkheid in hoofde van V4More opwekken of tot gevolg hebben dat V4More, al dan niet gedeeltelijk, het verlies van internetdiensten (ISP) van zijn leveranciers afkomstig of andere leveranciers leidt;
 • een link maken, al dan niet direct, met goederen of diensten die : (aa) verboden zijn door dit Gebruikershandvest; of (bb) die een lid niet mag aanbieden.

4. Aanpassingen

V4More houdt zich op elk moment het recht voor om dit Gebruikershandvest te amenderen en/of aan te passen. De gewijzigde Gebruikersovereenkomst zal van kracht zijn en de gewijzigde of andere amendementen zullen automatisch in voege treden dertig (30) dagen na hun publicatie. Zulk een wijziging of amendement zal geen invloed hebben op de contracten gesloten tussen de wijziging en de inwerkingtreding en laat de andere bepalingen van toepassing. Deze Gebruikersovereenkomst kan op geen andere manier worden aangepast, tenzij door een geschrift getekend door het Lid en V4More.

5. Inbreuken

Inbreuken op onze gebruiksregels kunnen aanleiding geven tot:
 • de aanbieding wordt verwijderd van de site
 • de account wordt geschorst
 • het doorgeven van uw gegevens en huidige of vroegere advertenties aan derden daartoe rechterlijk of op een andere wijze bevoegd

Inloggen

E-mail
Wachtwoord